مرکز  تحقیقات سلولی و مولکولی
۱۴۰۰/۱۱/۶
ریاست مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی