مرکز تحقیقات سلولی مولکولی
۹۹/۱/۱۷
مقالات سال 90
 

لیست مقالات سال 90

 

غربالگری سه جهش شایع میتوکندریابی در بیماران ناشنوایی پیش زبانی با الگوی مغلوب اتوزومی در استان هرمزگان

اعظم عسگری˛ مصطفی منتظر ظهوری˛ عفت فرخی˛ گل اندام بنی طالبی دهکردی˛ مرضیه ابوالحسنی˛ فاطمه آزادگان˛ مجتبی ساعدی مرغملکی˛ دکتر اعظم حسینی پور˛ سوسن کشاورز˛ کوروش اشرفی˛ فاطمه تاجی˛ دکتر مرتضی هاشم زاده چالشتری

بررسی علل مصرف شیر مصنوعی در شیر خواران زیر یک سال در استان چهارمحال و بختیاری˛1386

دکتر مجید حمیدی˛ دکتر ابوالفضل خوشدل˛ دکتر رضا خدیوی˛ فاطمه دریس˛ دکتر علی ضامن صالحی فرد˛ ندا پروین˛ دکتر محمدرضا ملک احمدی

تاثیر خرفه (Portulaca oleracen)بر فعالیت آنزیم پاراکسوناز

دکتر کیهان قطره سامانی˛ عفت فرخی˛ دکتر بهمن خلیلی˛ دکتر محمود رفیعیان˛ محمد تقی مرادی

تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و بررسی تولید بتالاکتاماز سویه های پسودوموناس آئروژینوزا جدا شده از نمونه های کلینیکی بیمارستان های کاشانی و هاجر شهرکرد در سال 1387

مانا شجاع پور، مجید ولیدی، لاله شریعتی، علی کریمی، بهنام زمان زاد

غربالگری سه جهش معمول mtDNA در افراد با ناشنوایی غیر سندرمی اتوزومی مغلوب (ARNSHL) در استان سیتان و بلوچستان

فاطمه آزادگان دهکردی، مصطفی منتظر ظهوری، عفت فرخی، سید ابوالفتح شیرمردی، مجتبی ساعدی مرغملکی، زهره عطایی، سمیه رئیسی، مرضیه ابوالحسنی، حمید خضرایی، محمد تقی اکبری، مرتضی هاشم زاده چالشتری

تأثیر امواج الکترومغناطیسی با فرکانس های خیلی کم در دوران جنینی بر میزان یادگیری در دوران بلوغ موش صحرایی نر

حسن علی عابدی، دکتر اسداله ظریف کار، دکتر کریم رستگار، محمد مهدی موحدی، مهرداد شهرانی

اثر کنجد (Sesamum indicum L.) بر فاکتور هفت و فیبرینوژن در خرگوش های کلسترولمیک

دکتر صدیقه عسگری، دکتر هدایت اله شیرزاد، اسفندیار حیدریان، محمود میر حسینی، رویا انصاری، نجمه شاهین فرد، کوروش اشرفی، زهره حیدری، دکتر محمود رفیعیان

سنجش اعتبار تست شکنندگی اسموتیک تک لوله ای چشمی گلبول های قرمز (NESTROFT) در غربالکری بتا تالاسمی مینور

دکتر سید اسداله امینی، دکتر آذر غلامی، مرتضی نیکوکار، حسین امینی نجف آبادی

تأثیر برنامه دوره های برخورد زودرس با محیط بالینی بر نگرش و عملکرد دانشجویان سال اول پزشکی

دکتر هدایت اله شیرزاد، دکتر معصومه معزی، دکتر رضا خدیوی، دکتر بهمن صادقی، دکتر انیسه مدح خوان

مروری بر پاسخ ایمنی لنفوسیت های CD4+ نسبت به سیتومگالوویروس (CMV) در میزبان سالم و در بدخیمی های بافت خون ساز

دکتر بتول پور قیصری، فروزان رحمانی،

بررسی کار آمدی روش های دیسک دیفیوژن، آگاراسکرین و E-test در مقایسه با Real-time PCR برای تشخیص استافیلو کوک های کواگولاز منفی مقاوم به متی سیلین جدا شده از نمونه های کلینیکی بیمارستان های آموزشی شهرکرد 1387

لاله شریعتی، مجید ولیدی، مانا شجاع پور، علی محمد هاشمی نیا، محمد امین طباطبایی فر، علی کریمی، محمدرضا نفیسی

شناسایی جهش A1430G ذر زیر واحد آلفا-1 کانال سدیمی (SCN1A) در یک بیمار مبتلا به صرع شبه GEFS+

سولماز خادمی، دکتر علی محمد احدی، دکتر جعفر مهوری، دکتر هدی آیت، عفت فرخی، محمد تقی مرادی، دکتر مرتضی هاشم زاده

بررسی میزان ایمنی زایی واکسن هپاتیت B در دانش آموزان 18 ساله (متولدین 1368) استان چهارمحال و بختیاری

زهرا پرمر، دکتر رضا خدیوی، دکتر بهمن صادقی، محمد رحیمی مدیسه

بررسی جهش های پروموتر و اگزون های ٤-٢ و 11-٩ ژن P53 به روش PCR-SSCP در بیماران مبتلا به سرطان معده در استان چهارمحال و بختیاری

جواد صفاری چالشتری، محمد تقی مرادی، عفت فرخی، محمد امین طباطبایی فر، مریم طاهر زاده، فاطمه آزادگان، غلامرضا مبینی، مهدی بنی طالبی، قربان علی رحیمیان، مرتضی هاشم زاده چالشتری

تأثیر تغییرات هموگلوبین بر بروز لرز پس از عمل جراحی

دکتر محمود اخلاقی، دکتر حمیدرضا عزیزی فارسانی، دکتر سلیمان خیری، دکتر رسول رحیمی

بررسی اثر ترامادول بر روی تعداد بیگانه خوار ها و شدت فاگوسیتوز بیگانه خوار های صفاق موش Balb/C

هدایت اله شیرزاد، سیده لیلا دهقانیان، مریم یوسفی، مرتضی نیکوکار، محمود رفیعیان

بررسی میزان باقیمانده سم اکسی دیمتون متیل در خیار و گوجه گلخانه ای در استان چهارمحال و بختیاری

غلامرضا جاهد خانیکی، عبدالمجید فدایی، مهربان صادقی، گشتاسب مردانی

بررسی تیتر آنتی بادی ضد هاری در افراد دریافت کننده واکسن ضد هاری در شهرستان شهرکرد

دکتر هدایت اله شیرزاد، دکتر مهدی حقانی سامانی، دکتر فروزان گنجی، دکتر سوسن سیمانی، دکتر رضا خدیوی

بررسی فراوانی شیوع ژن CTX-M در باکتری های روده ای تولید کننده بتالاکتاماز های وسیع الطیف به روش واکنش زنجیره ای پلی مراز(PCR)

رضا ترشیزی، دکتر بهنام زمان زاد، کبری مختاریان، دکتر علی کریمی

بررسی شیوع مقاومت به متی سیلین و وانکومایسین در استافیلوکوک های کواگولاز منفی جدا شده از نمونه های کلینیکی بیمارستان های آموزشی شهرکرد 1388

لاله شریعتی، مانا شجاع پور،مجید ولیدی، عفت فرخی، محمد امین طباطبایی فر، علی کریمی، محمدرضا نفیسی

تأثیر مکمل ویتامین D بر بهبود شاخص هایگلایسمیک در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو

دکتر سعید بهراد منش، دکتر کامران رودینی، دکتر آذر برادران

  

 

 

Maarten Vanwesemael, Isabelle Schrauwen, Ruben Ceuppens, Fatemeh Alasti, Ellen Jorssen, Effat Farrokhi, Morteza Hashemzadeh Chaleshtori, and Guy Van Camp

A 1 bp deletion in the dual reading frame deafness Gene LRTOMT causes a frameshift from the first into the second reading frame

H. Teimori, M.T. Akbari, M. Hamid, M. Forouzandeh and E. Bibordi

Analysis of CD38 and ZAP70 mRNA expression among cytogenetic subgroups of Iranian chronic-lymphocytic-leukemia patients

Azar Baradaran , Saeed Behradmanesh , Hamid Nasri

Association of body mass index and serum vitamin D level in healthy Iranian adolescents

Laleh Shariati, Majid Validi, Mohammad Amin Tabatabaiefar, Ali Karimi, Mohammad Reza Nafisi

Comparison of Real-Time PCR with disk diffusion, ager screen and e-test methods for detection of methicillin-resistant

Hedayatollah Shirzad, Fatemeh Taji, and Mahmoud Rafieian-Kopaei

Correlation between antioxidant activity of garlic extracts and WEHI-164 fibrosarcoma tumor growth in BALB/c mice

K. Manouchehri Naeini, M. Asadi, M. Hashemzade Chaleshtori

Detection and molecular characterization of Cryptosporidium species recreational waters of Chaharmahal va Bakhtiyari province of Iran using nested-PCR-RFLP

Shabnam Bakhshalizadeh, Fariba Esmaeili, Fariba Houshmand, Hedayatollah Shirzad, Mojtaba Saedi

Effects of selegiline, a monoamine oxidase B inhibitor, on differentiation of P19 embryonal carcinoma stem cells, into neuron-like cells

Abbas Azadmehr, Reza Hajiaghaee, Afshin Afshari, Zahra Amirghofran, Mahmoud Rafieian-Kopaei, Hossein yousefi Darani, and Hedayatollah Shirzad

Evaluation of in vivo immune response activity and in vitro anti-cancer effect by Scrophularia megalantha

Ali Karimi, Reza Imani, Mohhame Karti, and Saeed Taheri

Frequency of hepatits C virus genotypes in infected patients in Chaharmahal va Bakhtiyari province, Iran

M.A. Tabatabaiefar, F. Alasti, M. Montazer Zohour, L. Shariati, E. Farrokhi, D.D. Farhad, G.V. Camp, M.R. Noori-Daloii, M. Hashemzadeh Chaleshtori

Genetic linkage analysis of 15 DFNB loci in a group of Iranian families with autosomal recessive hearing loss

Mostafa Montazer Zohour, Mohammad Amin Tabatabaiefar, Fatemeh Azadegan Dehkordi, Effat Farrokhi, Mohammad Taghi Akbari, and Morteza Hasgemzadeh Chaleshtori

Large-scale screening of mitochondrial DNA mutations among Iranian patients with prelingual nonsyndromic hearing impairment

Hossein Yousofi Darani, Narges Soozangar, Soliman Khorami, Fatemeh Taji, Morteza Yousofi, and Hedayatollah Shirzad

Hydatid cyst protoscolices induce cell death in WEHI-164 fibrosarcoma cells and inhibit the proliferation of baby hamster kidney fibroblasts in Vitro

M.A. Tabatabaiefar, M. Montazer Zohour, L. Shariati, J. Saffari Chaleshtori, K. Ashrafi, A. Gholami, E. Farrokhi, M. hashemzadeh Chaleshtori, and M.R. Noori-Daloii

Mutation analysis of GJB2 and GJB6 genes and the genetic linkage analysis of five common DFNB loci in the Iranian families with autosomal recessive non-syndromic hearing loss

E. Farrokhi, F. Shayesteh, S. Asadi Mobarakeh, F. Roghani Dehkordi, K. Ghatreh Samani, M. Hashemzadeh Chaleshtori

Molecular characterization of Iranian patients with possible familial hypercholesterolemia

Samira saee-rad, Hassan Hashemi, Mohammad Miraftab, Mohammad Reza Noori-Dolaii, Morteza Hashemzadeh Chaleshtori, Reza Raoofian, Fatemeh Jafari, Wayne Greene, Ghasem Fakhraie, Farhad Rezvan, Mansour Heidari

Mutation analysis of VSX1 and SOD1 in Iranian patients with keratoconus

H. Shirzad, R. C. Burton, Y. C. Smart, M. Rafieian-kopaei, M. Shirzad

Natural cytotoxicity of NC-2 cells against the growth and metastasis of WEHI-164 fibrosarcoma

Fatemeh Azadegan-Dehkordi, Mostafa Montazer-zohouri, Effat Farrokhi,S. Abolfateh Shirmardi, Mojtaba Saedi-Marghmaleki, Zohreh Ataei, Somayeh Reisi, Marzieh Abolhasani,Hamid Khazraei,Mohammad T.Akbari, Morteza Hashemzadeh-Chaleshtori

Screening of three common mtDNA mutations among subjects with autosomal recessivenon –syndromic hearing loss in Sistan va Baluchestan province,Iran

Nasrin Yazdanpanahi, Morteza Hashemzadeh Chaleshtori, Mohammad Amin Tabatabaiefar, Zahra Noor-mohammadi, Effat Farrokhi, Hossein Najmabadi, Shirin Shahbazi, Azam Hosseinipour

Two novel SLC26A4 mutations in Iranian families with autosomal recessive hearing loss

K. Ghatreh Samani, M. Noori, M. Rohbani Nobar, M. Hashemzadeh Chaleshtori, E. Farrokhi, M. Darabi Amin

The -514C/T polymorphism of hepatic lipase gene among Iranian patients with coronary heart disease

 

 

 

 

Maarten Vanwesemael, Isabelle Schrauwen, Ruben Ceuppens, Fatemeh Alasti, Ellen Jorssen, Effat Farrokhi, Morteza Hashemzadeh Chaleshtori, and Guy Van Camp

A 1 bp deletion in the dual reading frame deafness Gene LRTOMT causes a frameshift from the first into the second reading frame

H. Teimori, M.T. Akbari, M. Hamid, M. Forouzandeh and E. Bibordi

Analysis of CD38 and ZAP70 mRNA expression among cytogenetic subgroups of Iranian chronic-lymphocytic-leukemia patients

Azar Baradaran , Saeed Behradmanesh , Hamid Nasri

Association of body mass index and serum vitamin D level in healthy Iranian adolescents

Laleh Shariati, Majid Validi, Mohammad Amin Tabatabaiefar, Ali Karimi, Mohammad Reza Nafisi

Comparison of Real-Time PCR with disk diffusion, ager screen and e-test methods for detection of methicillin-resistant

Hedayatollah Shirzad, Fatemeh Taji, and Mahmoud Rafieian-Kopaei

Correlation between antioxidant activity of garlic extracts and WEHI-164 fibrosarcoma tumor growth in BALB/c mice

K. Manouchehri Naeini, M. Asadi, M. Hashemzade Chaleshtori

Detection and molecular characterization of Cryptosporidium species recreational waters of Chaharmahal va Bakhtiyari province of Iran using nested-PCR-RFLP

Shabnam Bakhshalizadeh, Fariba Esmaeili, Fariba Houshmand, Hedayatollah Shirzad, Mojtaba Saedi

Effects of selegiline, a monoamine oxidase B inhibitor, on differentiation of P19 embryonal carcinoma stem cells, into neuron-like cells

Abbas Azadmehr, Reza Hajiaghaee, Afshin Afshari, Zahra Amirghofran, Mahmoud Rafieian-Kopaei, Hossein yousefi Darani, and Hedayatollah Shirzad

Evaluation of in vivo immune response activity and in vitro anti-cancer effect by Scrophularia megalantha

Ali Karimi, Reza Imani, Mohhame Karti, and Saeed Taheri

Frequency of hepatits C virus genotypes in infected patients in Chaharmahal va Bakhtiyari province, Iran

M.A. Tabatabaiefar, F. Alasti, M. Montazer Zohour, L. Shariati, E. Farrokhi, D.D. Farhad, G.V. Camp, M.R. Noori-Daloii, M. Hashemzadeh Chaleshtori

Genetic linkage analysis of 15 DFNB loci in a group of Iranian families with autosomal recessive hearing loss

Mostafa Montazer Zohour, Mohammad Amin Tabatabaiefar, Fatemeh Azadegan Dehkordi, Effat Farrokhi, Mohammad Taghi Akbari, and Morteza Hasgemzadeh Chaleshtori

Large-scale screening of mitochondrial DNA mutations among Iranian patients with prelingual nonsyndromic hearing impairment

Hossein Yousofi Darani, Narges Soozangar, Soliman Khorami, Fatemeh Taji, Morteza Yousofi, and Hedayatollah Shirzad

Hydatid cyst protoscolices induce cell death in WEHI-164 fibrosarcoma cells and inhibit the proliferation of baby hamster kidney fibroblasts in Vitro

M.A. Tabatabaiefar, M. Montazer Zohour, L. Shariati, J. Saffari Chaleshtori, K. Ashrafi, A. Gholami, E. Farrokhi, M. hashemzadeh Chaleshtori, and M.R. Noori-Daloii

Mutation analysis of GJB2 and GJB6 genes and the genetic linkage analysis of five common DFNB loci in the Iranian families with autosomal recessive non-syndromic hearing loss

E. Farrokhi, F. Shayesteh, S. Asadi Mobarakeh, F. Roghani Dehkordi, K. Ghatreh Samani, M. Hashemzadeh Chaleshtori

Molecular characterization of Iranian patients with possible familial hypercholesterolemia

Samira saee-rad, Hassan Hashemi, Mohammad Miraftab, Mohammad Reza Noori-Dolaii, Morteza Hashemzadeh Chaleshtori, Reza Raoofian, Fatemeh Jafari, Wayne Greene, Ghasem Fakhraie, Farhad Rezvan, Mansour Heidari

Mutation analysis of VSX1 and SOD1 in Iranian patients with keratoconus

H. Shirzad, R. C. Burton, Y. C. Smart, M. Rafieian-kopaei, M. Shirzad

Natural cytotoxicity of NC-2 cells against the growth and metastasis of WEHI-164 fibrosarcoma

Fatemeh Azadegan-Dehkordi, Mostafa Montazer-zohouri, Effat Farrokhi,S. Abolfateh Shirmardi, Mojtaba Saedi-Marghmaleki, Zohreh Ataei, Somayeh Reisi, Marzieh Abolhasani,Hamid Khazraei,Mohammad T.Akbari, Morteza Hashemzadeh-Chaleshtori

Screening of three common mtDNA mutations among subjects with autosomal recessivenon –syndromic hearing loss in Sistan va Baluchestan province,Iran

Nasrin Yazdanpanahi, Morteza Hashemzadeh Chaleshtori, Mohammad Amin Tabatabaiefar, Zahra Noor-mohammadi, Effat Farrokhi, Hossein Najmabadi, Shirin Shahbazi, Azam Hosseinipour

Two novel SLC26A4 mutations in Iranian families with autosomal recessive hearing loss

K. Ghatreh Samani, M. Noori, M. Rohbani Nobar, M. Hashemzadeh Chaleshtori, E. Farrokhi, M. Darabi Amin

The -514C/T polymorphism of hepatic lipase gene among Iranian patients with coronary heart disease

 

تاریخ به روز رسانی: 1391/07/16
تعداد بازدید: 10020
امتیازدهی
میانگین امتیازها:2 تعداد کل امتیازها:3
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
آدرس : شهركرد ،رحمتيه ، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، مركز تحقيقات سلولي و مولكولي
پست الكترونيك: cellmolecularskums@gmail.com        
كدپستي:8813833435تلفن:33331471-038
دور نگار:
33330709-038
تاریخ بروز رسانی 1399/01/17
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal