مرکز تحقیقات سلولی مولکولی
۹۹/۱/۱۸
طرح های پژوهشی سال1390
 

ردیف

عنوان

مجری

سال تصویب

1

مدل ارائه خدمات بهداشت روان برای یکی از شهرهای با جمعیت بیش از 100000 نفر

سيدكاظم ملكوتي

1390

2

بررسي ارتباط ژنهاي babA ، iceA و oipA با بيماريهاي معده در مبتلایان به هلیکوباکتر پیلوری بيمارستان هاجر شهركرد در سال

لقمان سلیم زاده

1390

3

بررسی شیوع سرمی ویروس هپاتیت A در افراد بیش از 15سال استان چهارمحال و بختیاری 1390-91 به روش الايزا

دکتر علی کریمی

1390

4

ژنوتایپنیگ سویه های اسينتو باكتر بوماني جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان های آموزشی شهرکرد در سال 1390 به روش Pulsed- Field Gel Electrophorsis

ابوالفضل قلي پور

1390

5

بررسی تاثیر فرکشن هاي آنتي ژن هاي خام و دفعي ترشحي پروتو اسکولکس کيست هيداتيد بر سلولهای بدخیم فایبروسارکوما در شرایط invitro

دکتر حسین یوسفی

1390

6

مطالعه اثر احتمالي بنيان گذار موتاسيون شايع 35delG ژن GJB2 در بیماران ناشنوای ایرانی

دکتر مرتضی هاشم زاده

1390

7

بررسي فراواني ژن کارباپنماز bla KPC در کلبسیلاهای جدا شده ازبیماران بستری در بیمارستان های اموزشی شهرکرد به روش PCR در سال 1390

دکتر بهنام زمانزاد

1390

8

تهیه آنتی بادی های منوکلونال بر ضد آنتی ژن های دفعی ترشحی پروتواسکولکس کیست هیداتیک

دکتر حسین یوسفی

1390

9

بررسي جهشهای اگزون های 5،3،1، و8 ژن LRTOMT واقع بر DFNB63 در بيماران ایرانی مبتلا به نا شنوايي ژنتيکي با روش PCR-SSCP/HA

دکتر مرتضی هاشم زاده

1390

10

غربالگری جهشهای ژن SLC26A4 در پروباندهای مبتلا به ناشنوايي غير سندرمي مغلوب اتوزومي به روش تجزیه و تحلیل پیوستگی ژنتیکی و تعیین توالی

دکتر مرتضی هاشم زاده

1390

11

تعيين زنوتايپينگ آدنوويروس جدا شده از نمونه هاي كنزنكتيويت در 100 مورد مراجعه كننده به كلينيك دانشگاه علوم پزشکي شهركرد

دکتر علی کریمی

1390

12

بررسی میزان شیوع و مقاومت داروي وژنوتايپينگ سویه های اسينتو باكتر بوماني جدا شده ازبیماران بستری در بیمارستان های آموزشی شهرکرد به مدت سه روز درسال 1390با روش آنتي بيوگرام وREP- PCR

دکتر بهنام زمانزاد

1390

13

علل بروز تالاسمی ماژور بعد از شروع برنامه کنترل و پیشگیری از تالاسمی در مراجعين به بيمارستان هاجر شهرکرد

پژمان بشکار

1390

14

بررسي بيان mRNA سايتوکاين هاي IL-23 ,IL-18 ,IL- 17 در نمونه هاي بيوپسي افراد آلوده به هليکوباکترپيلوري مراجعه کننده به ببِمارستان هاجر شهرکرد در سال 1389 به وسيله روش کمي Real-Time PCR

دکتر هدایت اله شیرزاد

1390

15

بررسی ایمونوفنوتیپ لنفوسیت های T، در بیماران مبتلا به بتا تالاسمی ماژورمراجعه کننده به بیمارستان هاجرشهرکرد

دکتر بتول پور قیصری

1390

16

بررسی عملکرد لنفوسیت های T در بیماران مبتلا به بتا تالاسمی ماژور مراجعه کننده به بیمارستان هاجر شهرکرد

دکتر بتول پور قیصری

1390

17

مقایسه ایمنی زائی واکسن انتخابی پپتیدی HIV-1 P24-Nef كونژوگه شده با پروتئین FLiC سودوموناس آئروژینوزا فرموله شده در Montanide ISA 70 با استفاده از روشهاي تزریق داخل جلدی ، زیر پوستی و داخل عضلانی در مدل موش BALB/c

دکتر قربانعلی شهابی

1390

18

مقایسه تاًثیر عسل و کلوتریمازول در درمان واژینیت کاندیدائی در زنان مراجعه کننده به کلینیک زنان بیمارستان هاجر سال 1389

شایسته بنائیان

1390

19

ررسی بیان ژن های مرتبط با پاسخ سیستم ایمنی در نمونه های بیوپسی سرطان پستان

دکتر هدایت اله شیرزاد

1390

20

بررسی فراونی جهش های5382insC ، 185delAG ژن BRCA1 و جهش (6174delT) ژن BRCA2در مبتلایان به سرطان پستان در استان چهار محال و بختیاری

ذکتر مریم حاج هاشمی

1390

21

بررسی فراوانی ژنوتیپ های مختلف روتاویروس و کلستریدیوم دیفیسیل در اسهال بیمارستانی کودکان 6 ماهه تا 5 ساله بستری در بخش کودکان بیمارستان هاجر شهرکرد از مهرماه 1389 تا مهر ماه1390

دکتر ابوالفضل خوشدل

1390

22

بررسی ارتباط پلی مورفیسم های SNP-63, SNP-43, SNP-19 ژن Calpain 10در بیماران مبتلا به pcosمراجعه کننده به کلینیک زنان بیمارستان هاجر شهرکرد

دکتر لعبت جعفر زاده

1390

23

بررسي تاثير متيل جاسمونات بر توليد باكاتين III و تاکسول و بيان دو ژن dbat و dbtnbt در کشت سوسپانسيون سلولي (Taxus baccata L

دکتر اسداله امینی

1390

24

بررسي ناهنجاری های کروموزومی del6q23 و del17p13 در بیماران مبتلا به لوسمی لمفوسیتی مزمن مراجعه کننده به بيمارستان امام خميني

دکتر حسین تیموری

1390

25

تولید و تخلیص یک وکتورلنتی ویروسی در تیتر بالا برای مقاصد ژن درمانی

دکتر علی کریمی

1390

26

بررسی شیوع پلی¬مورفیسم ژن MTHFR (C677T) و ارتباط آن با سطح پلاسمایی هموسیستئین و اسید فولیک در خانم های حامله مبتلا به پره¬اکلامپسی مراجعه کننده به زایشگاه بیمارستان هاجر شهرکرد

دکتر سپیده میرج

1390

27

تعیین فراوانی ژن های مقاومت به آنتی سپتیک و بررسی اثرات کلرهگزیدین بر روی سویه های استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین جداشده از بیمارستان های آموزشی شهرکرد در سال 1390

ابوالفضل خوشدل

1390

28

مطالعه ارتباط پلی مورفیسم CCTTT)n) پروموتور ژن NOS2 با بیماران مبتلا به رنیت آلرژیک در استان چهار محال و بختیاری

حمید رضا خضرائی

1390

29

بررسی اثر اسید فولیک بر روی سطح هموسیستئین و انسولين پلاسما در کودکان چاق

الهام هاشمی

1390

30

بررسی پلی مرفیسم ژن (NOS) Nitric Oxide Synthase )در بیماران مبتلا به نفروپاتی دیابتی تیپ 2 و پاسخ درمانی به داروهای Reno protective

علی مومنی

1390

31

جداسازی سلول ها بنیادی اپیدرم از پوست انسان

فریبا هوشمند

1390

32

بررسی ارتباط پلی مورفیسمهای{(Leu432Val(C/Gو(Asp449Asp(T/C }ژن CYP1B1با لیومیوم رحمی زنان شهركردمراجعه کننده به کلینیک بیمارستان هاجر

سپیده میرج

1390

33

بررسی ارتباط پلی مورفیسمهای { (Arg48 Gly(C/G) و( Ala119Ser(C/T)} ژن CYP1B1 با لیومیوم رحمی زنان شهرکردمراجعه کننده به کلینیک بیمارستان هاجر

سپیده میرج

1390

34

مطالعه و بررسي STR هاي وابسته به ژن SLC26A4 در جمعيت ايراني

دکترمرتضی هاشم زاده

1390

35

بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم G308A درژن TNF α درزنان حامله با زایمان زودرس مراجعه کننده به بیمارستان هاجر شهرکرد

دکتر لعبت جعفر زاده

1390

36

بررسی ارتباط پلی مورفیسم های (216- T/C و 250- A/G) پروموتور ژن P53 با لیومیوم رحمی در زنان مراجعه کننده به کلينيک زنان بيمارستان هاجر شهرکرد

سپیده میرج

1390

37

بررسی ارتباط پلی مورفیسم های (103- A/G و 33- A/G) پروموتور ژن P53 با لیومیوم رحمی در زنان مراجعه کننده به کلينيک زنان بيمارستان هاجر شهرکرد

سپیده میرج

1390

38

بررسی جهش های ژن VSX1 در بیماران مبتلا به کراتوکونوس در استان چهارمحال و بختیاری با روش PCR-SSCP و Sequencing

عفت فرخی

1390

39

بررسی شیوع انگل های روده ای و تعیین هویت آمیب های مشابه از نظر مورفولوژی در نمونه های مدفوع به روش PCR در شهرستان کوهرنگ

دکتر مسعود امیری

 

40

تعیین فراوانی ژن های مقاومت به آنتی سپتیک و بررسی اثرات کلرهگزیدین بر روی سویه های استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین جداشده از بیمارستان های آموزشی شهرکرد در سال 1390

ابوالفضل خوشدل

1390

41

مطالعه ارتباط پلی مورفیسم CCTTT)n) پروموتور ژن NOS2 با بیماران مبتلا به رنیت آلرژیک در استان چهار محال و بختیاری

حمید رضا خضرائی

1390

42

بررسی اثر اسید فولیک بر روی سطح هموسیستئین و انسولين پلاسما در کودکان چاق

الهام هاشمی

1390

43

تعيين فراواني مقاومت به لاميوودين ناشي از موتاسيون در ژن پليمراز ویروس هپاتیت ب در افراد با اسيد نوكلييك مثیت در شهرکرد

دکتر علی کریمی

1390

44

بررسي شیوع انگل هاي روده اي و تعیین هویت آمیب های موجود در نمونه به روش پي سي آر در شهرستانهاي اردل و لردگان

دکتر مسعود امیری

1390

45

بررسی جهش های ژن VSX1 در بیماران مبتلا به ورم بهاره ملتحمه چشم بر روی مراجعه کنندگان به مطب ها وکلینیک های سطح شهرکرد با استفاده از روش PCR-SSCP و Sequencing

 

دکتر علی صالحی

1390

46

بررسی میزان تاثیر آنتی بادی ضد پروتئین حلقوی آنتی CCPوساب تایپهای HLADRدرشاخص فعالیت بالینی(CDAI) بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید استان چهارمحال مراجعه کننده به کلینیک روماتولوژی دانشگاه و فالواپ 6ماهه بیماران.

دکتر زهرا موبدی

1390

47

بررسی فراوانی تزاید ژنی HER-2/neu در بافت سرطان پستان بيماران مراجعه كننده به بيمارستان سيد الشهدائ اصفهان در سال 1390

دکتر حسین تیموری

1390

48

بررسی میزان فراوانی عفونت تنفسی اخیر ناشی از کلامیدیا پنومونیه در افراد 50-15 ساله ء مراجعه کننده با شکایت سرفه طول کشیده (تحت حاد يا مزمن) به کلینیک عفونی شهرکرد در سال 1390به روش PCR و سرولوژی.

دکتر مسعود حفیظی

1390

49

جهش های ژن TMC1 لوکوس DFNB7/11 در خانواده های بیماران مبتلا به ناشنوایی غیر سندرومی اتوزومی مغلوب با استفاده از آنالیز پیوستگی وتعين توالي

دکتر مرتضی هاشم زاده

1390

50

بررسی جهش های ژن VSX1 در مبتلايان به کراتوکونوس در استان های چهارمحال و بختیاری و اصفهان با روش PCR-SSCP و Sequencing

دکتر مرتضی هاشم زاده

1390

51

تعيين فراوانی و فنوتیپ سلول های Th17 و بیان ژن های IL-17 و IL-23R در خون محیطی بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید مراجعه کننده به کلینیک های روماتولوژی شهرکرد در سال 1391.

دکتر هیدایت اله شیرزاد

1390

52

مطالعه پيوستگي ژنتیکی 15 لوکوس دخیل در ناشنوایی غیرسندرمی اتوزومی مغلوب در60 خانواده ناشنوا از استان اصفهان

دکتر مرتضی هاشم زاده

1390

53

بررسي انواع ژنوتايپ تريکوموناس واژينا ليس در زنان علامت دار مراجعه کننده به درمانگاه تخصصي و فوق تخصصي امام علي (ع) شهرکرد در سال 1390 با استفاده از تکنيک PCR-RFLP

دکتر بهمن خلیلی

1390

54

بررسي SNPs شایع در ژن fimH اشریشیا کلای های جدا شده از بيماران مبتلا به عفونت ادراري بستري و سرپايي مراجعه کننده به بیمارستان های آموزشی شهرکرد با استفاده از PCR-RFLP

دکتر ابوالفضل قلی پور

1390

55

بررسی فراوانی و فنوتیپ لنفوسیت های T تنظیمی(Treg )و بیان ژن های IL-6 وTGF-β در خون محیطی بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید مراجعه کننده به کلینیک های روماتولوژی شهرکرد در سال 1391

دکتر شیرزاد

1390

56

تولید سلولهای بنیادی پر ظرفیتی القاییInduced pluripotent stem cells (IPSs) از سلولهای فیبروبلاست پوست با استفاده از وکتور لنتی ویروسی

دکتر مرتضی هاشم زاده

1390

57

تعين جهش های ژن CaBP2 در خانواده های بیماران مبتلا به ناشنوایی غیر سندرومی اتوزومی مغلوب با استفاده از آنالیز پیوستگی وتعين توالي

دکتر مرتضی هاشم زاده

1390

58

تهیه وکتورهای لنتی ویروسی پلی سیسترونیک حاوی ژنهای Nanog ، Oct3/4 ، Sox2 و c-myc با تیتر بالا جهت ایجاد (IPSs) Induced pluripotent stem cells

دکتر مرتضی هاشم زاده

1390

59

تعیین فراوانی ژن های مقاومت به آنتی سپتیک qacA, qacB, qacC, smr و بررسی اثرات آنتی سپتیک های رایج بیمارستانی بر روی سویه های استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین جداشده از بیمارستان های آموزشی شهرکرد در سال 1390

دکتر ابوالفضل قلی پور

1390

60

مطالعه ارتباط پلی مورفیسم (rs2069885) ژن اینترلوکین 9 (IL9) و پلی مورفیسم rs731476(A>G) ژن رسپتور اینترلوکین 9 با بیماران مبتلا به رنیت آلرژیک در استان چهار محال و بختیاری

دکتر حمید رضا خضرائی

1390

61

مطالعه ارتباط پلی مورفیسمG-152A (rs2275913) پروموتور ژن اینترلوکین17 (IL17) و 161His__ Arg (rs763780) اگزون 3 ژن IL17F با بیماران مبتلا به رنیت آلرژیک در استان چهار محال و بختیاری

دکتر حمید رضا خضرائی

1390

62

تعیین ژنوتایپ های ژیاردیا در نمونه های کلینیکی جدا شده از مبتلایان به ژیاردیازیس با استفاده از روش PCR-RFLP 

دکتر کورش منوچهری

1390

 

تاریخ به روز رسانی: 1391/07/12
تعداد بازدید: 7111
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
آدرس : شهركرد ،رحمتيه ، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، مركز تحقيقات سلولي و مولكولي
پست الكترونيك: cellmolecularskums@gmail.com        
كدپستي:8813833435تلفن:33331471-038
دور نگار:
33330709-038
تاریخ بروز رسانی 1399/01/17
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal