مرکز تحقیقات سلولی مولکولی
۱۳۹۸ سه شنبه ۶ فروردين
کتابخانه

لیست کتب موجود در کتابخانه مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

 

ردیف

نام کتاب

ناشر

محل انتشار

1

Essential of Medicial Genomics Beown 2009

Miclelconnor Malcom ferguson smit

 

2

ژنتیک پزشکی امری

پیتر دی نفری پنی

قم

3

ژنوم 3

T.A براون

تهران

4

کشت سلولهای جانوری

ف‍رش‍ن‍ی‌، ی‍ان

تهران

5

بافت شناسی پایه

 

 

6

بیوشیمی دولین

دولین

تهران

7

جنین شناسی پزشکی لانکمن

س‍ادل‍ر، ت‍وم‍اس‌

ت‍ه‍ران‌

8

ی‍س‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ل‍ول‍ی‌ م‍ول‍ک‍ول‍ی‌

م‍ی‍رح‍اف‍ظ، رض‍ا

تهران

9

م‍ب‍ان‍ی‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍م‍ری‌

ت‍رن‌ پ‍ن‍ی‌، پ‍ی‍ت‍ر

قم

10

ژن‍وم‌ ۳

‍راون‌، ت‍رن‍س‌ اوس‍ت‍ن‌

تهران

11

ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‌ دول‍ی‍ن‌ ب‍ا ک‍ارب‍رد ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌

دولین

تهران

12

ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‌ دول‍ی‍ن‌ ب‍ا ک‍ارب‍رد ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌

دولین

تهران

13

ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ ک‍ب‍د و م‍ج‍اری‌ ص‍ف‍راوی‌

هاریسون

تهران

14

ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ روم‍ات‍ول‍وژی‌

هاریسون

تهران

15

ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌؛ ه‍م‍راه‌ ب‍ا اطل‍س‌ رن‍گ‍ی‌

هاریسون

تهران

16

ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ م‍غ‍ز و اع‍ص‍اب‌

هاریسون

تهران

17

ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍ف‍س‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا اطل‍س‌ رن‍گ‍ی‌

هاریسون

تهران

18

اص‍ول‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ام‍ری‌

‍ ت‍رن‌ پ‍ن‍ی‌، پ‍ی‍ت‍ر

 

19

ک‍ش‍ت‌ س‍ل‍ول‍ه‍ای‌ ج‍ان‍وری‌: گ‍زی‍ده‌ ای‌ از ت‍ک‍ن‍ی‍ک‍ه‍ای‌ پ‍ای‍ه‌

ف‍رش‍ن‍ی‌، ی‍ان

تهران

20

زی‍س‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ل‍ول‍ی‌ م‍ول‍ک‍ول‍ی‌ ل‍ودی‍ش‌

هاروی لودیشن

تهران

21

ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌

هاریسون

تهران

22

ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ ع‍ف‍ون‍ی‌ ب‍اک‍ت‍ری‍ال‌

هاریسون

تهران

23

ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ غ‍دد و م‍ت‍اب‍ول‍ی‍س‍م‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ه‌ اطل‍س‌ رن‍گ‍ی‌

هاریسون

تهران

24

ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ خ‍ون‌ و ان‍ک‍ول‍وژی‌: ه‍م‍راه‌ ب‍ا اطل‍س‌ رن‍گ‍ی‌

هاریسون

تهران

25

جنین شناسی سال انتشار 1385

سادلر توماس

تهران

26

ژنتیک پزشکی سال انتشار 1386 

 

 

27

ژنوم سال انتشار 1386

 

 

 

 

 

 

28

Bailey & Scott,s daignostic microbiology

 

 

29

Thompson & Thompson genetics in medicine

Nussbaum, Robert L

 

30

Molecular cell biology

 

 

31

Laboratory investigations in molecular biology

Williams, Steven A.

 

32

Harper,s illustrated biochemistry

 

 

33

Medical terminology: an illustrated guide

Cohen, Barbara Janson

 

34

Henry,s Clinical diagnosis and management by laboratory methods

 

 

35

Genes IX

Lewin, Benjamin

 

36

Essential cell biology

 

 

37

Essential medical genetics

Connor, James Michae

 

38

Medical terminology: an illustrated guide

Cohen, Barbara Janson

 

39

Cellular and molecular immunology

Abbas, Abul K.

 

40

زیست شناسی سلولی و مولکولی

صادقی ، سمانه

تهران

41

ژنتیک پزشکی تامپسون

نوس بام، رابرت ال

تهران

42

اصول ژنتیک پزشکی امری

ترن پنی، پیتر

تهران

43

بیوشیمی استرایر

برگ جرمی مارک

تهران

44

بافت شناسی پایه جان کوئیرا

 

تهران 


لیست کتب موجود در کتابخانه دانشکده پزشکی

ردیف

نام کتاب

ناشر و محل انتشار

محل انتشار

1

Hand book of Dwlopmental Sgina Hood 2010

 

 

2

Popalolion Genetics Hamilton 2009

 

 

3

Diagnostic Techniques in Gentivs serre 2006

 

 

4

Genetic conseling practice   le Roy 2010

 

 

5

Emerging GanGr Tnerapy Fialho

 

 

6

Chromomes TpGenome

 

 

7

Human Biology

 

 

8

Cy Togentics

 

 

9

بیوشیمی استراتر

برگ جرمی مارک

تهران

10

ژنتیک تامپسون

تامپسون

تهران

11

ابوالعباس

عباس ، ابول ک

 

12

مبانی زیست مولکولی و مهندسی ژنتیک

گیتی امتیازی

اصفهان

13

Medical Termiology

 

 

14

گیاهان دارویی

ضیائی ، سید علی

تهران

15

ژنتیک در هزاره سوم یک مجله

 

 

16

سلولیهای بنیادی

بهاروند ، حسین

تهران

17

سلولهای بنیادی جنین

بهاروند ، حسین

تهران

18

سلولهای بنیادی بزرگسالان

بهاروند ، حسین

تهران

19

سلولل بنیادی (کاربردی)

 

 

20

ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ای‍ت‍ون‌- ه‍ال‌

گ‍ای‍ت‍ون‌، آرت‍ور

تهران

21

اح‍ت‍ی‍اط م‍ص‍رف‌ و ت‍داخ‍لات‌ داروی‍ی‌ گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌ ب‍ر اس‍اس‌ ش‍واه‍د و م‍س‍ت‍ن‍دات‌

ض‍ی‍ای‍ی‌، ع‍ل‍ی‌

تهران

22

‍ نک‍ات‌ ب‍رت‍ر در ف‍ارم‍اک‍ول‍وژی‌: خ‍لاص‍ه‌ "ک‍ات‍زون‍گ‌ و ت‍رور۲۰۰۵ "، ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ت‍س‍ت‌ ه‍ای‌ آزم‍ون‌ ه‍ای‌ گ‍ذش‍ت‍ه‌ و Guideline رف‍ران‍س‌ آزم‍ون‌ ه‍ای‌ پ‍ذی‍رش‌ دس‍ت‍ی‍ار و پ‍ی‍ش‌ ک‍ارورزی‌

ای‍زدی‌، م‍ه‍دی‌ ۱۳۴۹ -

تهران

23

ف‍ارم‍اک‍ول‍وژی‌ ک‍ات‍زون‍گ‌ و ت‍رور۲۰۰۵

ک‍ری‍م‍ی‌ ی‍زدی‌، ح‍س‍ن‌

قم

 


 

24

ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‌ م‍ص‍ور ه‍ارپ‍ر

 

 

25

درس‍ن‍ام‍ه‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌

ه‍ی‍ک‍ی‌، ج‍ی‌. آی‍ور

 

26

م‍ب‍ان‍ی‌ زی‍س‍ت‌ م‍ول‍ک‍ول‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌: ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ت‍ول‍ی‍د پ‍روت‍ئ‍ی‍ن‍ه‍ای‌ ن‍و ت‍رک‍ی‍ب‌

ام‍ت‍ی‍ازی‌، گ‍ی‍ت‍ی‌

اصفهان

27

ف‍ارم‍اک‍ول‍وژی‌

ب‍رن‍ر، ج‍ورج‌

تهران

28

س‍ل‍ول‌ ه‍ای‌ ب‍ن‍ی‍ادی‌

ب‍ه‍ارون‍د، ح‍س‍ی‍ن‌

تهران

29

واژه‌ه‍ا ی پزشکی انگلیسی فارسی ، زبان انگلسی واژه نامه های فارسی   سال انتشار 1359

چهر

 

30

فیزیولوژی

تیمورزاده ، طبیب

 

31

گیاهان سفابخش، گیاهان خوراکی اثرات داروها

تیمورزاده ، طبیب

 

32

زیست شیمی

تیمورزاده ، طبیب

 

33

بیوشیمی

انتشاراتی اندیشه رفیع

 

34

بیوشیمی

انتشاراتی خسروی ، نشر دیباج

 

35

بیماریهای کبد، مجاری صفراوی ، بیماریهای کیسه صفرا

انتشاراتی اندیشه رفیع

 

36

بیماریهای روماتیسمی ، ایمنی

سماط ، اندیشه رفیع

 

37

بیمارهیای کلیه، اختلالات ادراری

سماط ، اندیشه رفیع

 

38

تکنیک های کشت بافت- سلولهای کشت شده جانوری 

انتشارات خسروی

 

39

ژنتیک

انتشاراتی اندیشه رفیع

 

40

سلول شناسی ، زیست شناسی مولکولی

خسروی ، دیباج

 

41

بیماریهای قلب و عروق

سماط ، اندیشه رفیع

 

42

بیماریهای باکتریایی، بیماریهای واگیر دار

سماط ، اندیشه رفیع

 

43

بیماریهای غذذ درون ریز

سماط ، اندیشه رفیع

 

44

بیماریهای خون، سرطان خون

اندیشه رفیع

 

45

Berne & Levy principles of physiology

Carl A.Burtis,Hh.D

 

46

Tietz fundamentals of clinical chemistry

 

 

47

Dorland,s pocket medical dictionary: abridged from Dorland,s illustrated medical dictionary

 

 

48

Basic & clinical pharmacology

 

 

49

Cells

 

 

50

McGraw- Hill's manual of laboratory & diagnostic tests

Wilson, Denise D

 

51

The penguin dictionary of biology

Abercrombie, M.

 

52

Dorland,s illustrated medical dictionary

Dorland, William Alexander Newman, 1864-1956

 

53

Dictionary of drugs:

 

 

54

Martindale: the complete drug reference

 

 

55

Cells,Molecular Biology

 

 

56

Chemistry , Clinical

Roshanketab Medical

 

57

Clinical Laboratory Techniques

Teimourzadeh

 

58

Cells

Ana Teb

 

59

Dictionaries , Medical

W.B .Saunders

 

60

Genetics ,Medical

Roshanketab Medical pub

 

61

مجموعه آزمون های دکترای ژنتیک ( با پاسخ تشریحی )

فراشی، سمانه

 

62

اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه بالینی

صادقی، مسعود

 

63

اصول بیوشیمی لنینجر

دیویدل .نلسون، مایل م کاکسی

تهران

64

اصول بیوشیمی لنینجر

دیویدل .نلسون، مایل م کاکسی

تهران

65

ایمنولوژی سلولی و مولکولی

عباس ، ابول .ک

 

66

اصول و کاربرد گیاه درمانی

معصومی، محمد علی

 

67

ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ وی‍روس‍ی‌,ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ ان‍گ‍ل‍ی‌

انتشاراتی اندیشه رفیع

 

68

ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌

ان‍ت‍ش‍ارات‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌؛ س‍م‍اط

 

69

ژن‍ت‍ی‍ک‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی

ن‍ش‍رس‍ال‍م‍ی‌؛ ن‍ش‍ر ج‍ام‍ع‍ه‌ ن‍گ‍ر

 

70

س‍ل‍ول‌ ش‍ن‍اس‍ی‌,زی‍س‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ول‍ک‍ول‍ی

ان‍ت‍ش‍ارات‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌

 

71

آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا

ب‍ن‍وس‌؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ص‍ب‍ورا

 

72

ژن‍ت‍ی‍ک‌ پ‍زش‍ک‍ی‌,ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ ارث‍ی

ان‍ت‍ش‍ارات‌ ارج‍م‍ن‍د

 

73

ژن‍ت‍ی‍ک‌ پ‍زش‍ک‍ی

ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌

 

74

بیوشیمی

انتشارات جعفری

 

75

بیوشیمی

ان‍ت‍ش‍ارات‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌

 

76

بیوشیمی

ان‍ت‍ش‍ارات‌ ارج‍م‍ن‍د

 

77

گیاهان شفابخش

تیمورزاده ، طبیب

 

78

بافت شناسی اطلس ها، بافت شناسی

انتشارات خسروی

 

 

تاریخ به روز رسانی: 1391/06/29
تعداد بازدید: 3850
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
آدرس : شهركرد ،رحمتيه ، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، مركز تحقيقات سلولي و مولكولي
كدپستي:8813833435          تلفن:33331471-038
دور نگار:33330709-038
تاریخ بروز رسانی 1398/01/06
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
Powered by DorsaPortal