۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۴ فروردين
طرح های پژوهشی

طرح ها و پايان نامه هاي سال 1396

رديف

عنوان

1

دكتراسماعيل شريفي

بررسي اثر داربست كامپوزيتي متشكل از نانوالياف كيتوزان-ژلاتين فعال شده با نانوذرات شيشه زيست فعال حاوي نقره در ترميم زخم

پايان نامه

2

دكتر بهنام زمان زاد

مقياسه فراواني ژن هاي بيماري زايي aer ، traT و PAI در سويه هاي اشريشياكلي جدا شده از نمونه هاي عفونت ادراري و مدفوع بيماران بستري در بيمارستان¬هاي آموزشي شهركرد به روش

پايان نامه

3

دكتراسماعيل شريفي

بررسي اثر زخم پوش مهندسي بافت شده متشكل از نانوذرات شيشه زيستي حاوي يون مس در بهبود و ترميم زخم پوستي موش آزمايشگاهي

پايان نامه

4

دكترمرتضي هاشم زاده

بررسي سه خانواده مبتلا به ديابت بارز شده در بلوغ جواني (MODY ) جهت شناسايي پروفايل سبب شناسي ژنتيكي با استفاده از روش NGS در جمعيت استان اصفهان

طرح تحقيقاتي

5

دكترابوالفضل قلي پور

بررسي وجود ژن هاي pelA، pslA،blaVIM ،blaIMP درايزوله هاي پسودومو ناس آئروژينوزا جداشده از نمونه هاي كلينكي بيمارستانهاي آموزشي شهركرد و اصفهان و تعيين ارتباط اين ژن ها با مقاومت آنتي بيوتيكي و توليد بيو فيلم در سويه هاي مورد بررسي

پايان نامه

6

دكترابوالفضل قلي پور

بررسي تايپينگ ايزوله هاي استافيلوكوكوس اورئوس حساس و مقاوم به متي سيلين جدا شده از نمونه هاي باليني بيمارستان هاي اموزشي شهركرد و اصفهان به روش هاي تايپينگ PFGE ، spa و agr

پايان نامه

7

دكترمرتضي دهقان

تاثير يك¬دوره 12 هفته¬اي تمرين مقاومتي با كش الاستيك بر بيوماركرهاي متابوليسم استخوان، تراكم استخوان و خطر شكستگي در زنان سالمند مبتلا به چاقي استئوساركوپنيك

طرح تحقيقاتي

8

دكترمرتضي دهقان

تاثير يك¬دوره 12 هفته¬اي تمرين مقاومتي با كش الاستيك بر برخي Myomir هاي سرمي مرتبط با پوكي استخوان، و تراكم استخوان، كيفيت عضلاني و تركيب بدن در زنان داراي چاقي استئوساركوپنيك

طرح تحقيقاتي

9

دكترهاجر يعقوبي

بررسي بيان RNA هاي غير كد شونده بلندIFNG-AS1 ، BACE1-AS، PINK-AS1 و اهدافشان (IFNG, BACE1, PINK1) در بيماران سرطان پستان .

طرح تحقيقاتي

10

دكترحسين تيموري

بررسي ميزان بيانmir-133 ،mir-199 ، mir-206، mir-638 بر بيان ژن‌هاي FIP200 ,ATG13 ,HIF درمسير اتوفاژي در مبتلايان سرطان‌پستان

پايان نامه

11

دكترحسين تيموري

بررسي تاثير نانوذرات حاوي آلترتامين بر فروپتوز- آپوپتوز و بيان ژن p21 در رده سلولي سرطان تخمدان A2780

طرح تحقيقاتي

12

دكترمحمد سعيد جامي

تعيين مكانيسم مولكولي آسيب عصبي ناشي از جهش I30T پروتِئين MPZ در بيماري شاركوت ماري توث

پايان نامه

13

دكترمحمد سعيد جامي

تعيين اثر پورمورفامين به عنوان عامل تحريك كننده‌ي تمايز سلول‌هاي عصبي حركتي از سلول‌هاي بنيادي پالپ دندان كشت شده بر روي داربست نانوفيبري پلي‌كاپرولاكتون

پايان نامه

14

دكترمحمد سعيد جامي فروشاني

ايجاد سازه واره ژني حامل ژن هاي azurin سودوموناس آئروژينوزا و mammaglobin-A و بررسي بيان پروتئين آن در رده سلولي سرطان پستان (MCF-7)

طرح تحقيقاتي

15

دكترمهدي بني طالبي دهكردي

بررسي تاثير افزايش بيان Survivin بر ماندگاري سلول‌هاي بنيادي مزانشيمي آلوژن در محل زخم

پايان نامه

16

دكترسميرا اصغرزاده

بررسي پروفايل ژني سلول هاي بنيادي مزانشيمي بند ناف (تحت تاثير افزايش موقت سطح miR-182) تمايز يافته به سلول هاي حسي- عصبي در شرايط آزمايشگاهي

طرح تحقيقاتي

17

دكترمرتضي هاشم زاده

بررسي پروفايل سبب شناسي ناشنوايي در 4 خانواده ناشنواي غير سندرومي مغلوب اتوزومي استان كردستان با روش whole exome sequencing

طرح تحقيقاتي

18

دكترهاجر يعقوبي

طراحي و ساخت نانوذرات طلاي كنژوگه شده با اليگونوكلئوتيد براي مهار هدفمند microRNA-155 در سلول سرطاني پستان

پايان نامه

19

مرتضي هاشم زاده

بررسي5 خانواده ناشنواي غير‌سندرمي مغلوب اتوزومي جهت شناسايي پروفايل سبب شناسي ژنتيكي با استفاده از روش whole exome sequencing

طرح تحقيقاتي

20

دكترسميه خسروي فارساني

بررسي تاثير محيط Conditioned حاصل از سلول‌هاي مزانشيمي روي پذيرش اندومتر رحم موش سوري

پايان نامه

21

دكترسميرا اصغرزاده

عيين بيان پرفايل ماركرهاي تمايزي سلول هاي فتورسپتور در پاسخ به افزايش موقت سطح miR-183 در سلول هاي بنيادي مزانشيمي مشتق از مغز استخوان

طرح تحقيقاتي

22

دكترمهدي بني طالبي دهكردي

تهيه و استفاده از كلاژن به عنوان داربست ژلي براي سلولهاي بنيادي مزانشيمي آلوژن، درجهت بهبود زخم هاي ناشي از سوختگي درجه دو سطحي

طرح تحقيقاتي

23

دكترهاجر يعقوبي

طراحي و ساخت يك MicroRNA Sponge به منظور مهار mir-19a/b در سلول هاي سرطان ريه

پايان نامه

24

دكترمحمد سعيد جامي فروشاني

بررسي تأثير بتا-بوسوليك اسيد بر فرآيند تمايز اعصاب محيطي در پزشكي بازساختي

پايان نامه

تاریخ به روز رسانی: 1396/09/08
تعداد بازدید: 1207
Powered by DorsaPortal